China
Duration : 3 Day | Departure : Chengdu | Destination : Chengdu
★★ Chengdu
Duration : 9 Day | Departure : Shanghai | Destination : Xi’an
★★Shanghai,Suzhou,
★★Wuxi,Hangzhou,Xi’an
Duration : 6 Day | Departure : Changsha | Destination : Changsha
★★Changsha,Zhangjiajie
Duration : 4 Day | Departure : Hong Kong | Destination : Hong Kong
★★Hong Kong,Macau City